top of page

Kindergarten 

Encouraging Connection To Nature

 

גן ילדים המעודד זיקה לטבע

השראת צורניות הגן לקוחה ממבניות וסמליות הציפור, כפי שהציפור חובקת את גוזליה ושומרת עליהם

.כך גם הגן חובק את ילדיו ושומר עליהם

בשיר "הכניסני תחת כנפך" מבקש הדובר מהנמענת להיות לו "לאם ואחות" ומבקש מקלט ומקום .מחסה – בפרוייקט זה, גן הילדים מהווה את מקום המחסה לילדים וכי הגננת משמשת להם כאם ואחות

מעטפת המבנה הנה הפשטה של מבניות כנף הציפור וכי הפנים הנו הפשטה של שכבתיות הכנף ובכך נוצרו שתי כיתות בעלות תקרה אקוסטית

אשר חובקות את ילדי הגן כציפור המחבקת את גוזליה

.הריהוט בחלקו דינאמי וכי חלקו הסטטי הנו המשכיות של קורות התקרה ובכך מדבר בשפה עיצובית אחת

press to zoom

press to zoom
Top View
Top View

press to zoom

press to zoom
1/14

Parametric Design | Grasshopper

bottom of page